O nás

we law you

member1.name

Slávka Gajdošová

advokát, partner

Slávka Gajdošová je zakladajúcim partnerom v sglegal. Ako advokát pôsobí viac ako 15 rokov. Dlhodobo sa venuje súťažnému právu v sektore motorových vozidiel, špecializuje sa na poskytovanie právnych služieb členom distribučných sietí motorových vozidiel rôznych značiek. Slávka disponuje širokou škálou praktických skúseností vo všetkých oblastiach fungovania subjektov v pozíciách importér, autorizovaný predajca/servis, nezávislý servis. Okrem iného má bohaté skúsenosti s právom obchodných spoločností a zmluvným právom. Venuje sa prednáškovej činnosti, je zapísaná v Zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR.

Špecializácia
 • distribúcia motorových vozidiel
 • právo obchodných spoločností
 • akvizície
 • zmluvné právo
Vzdelanie
 • Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovenská republika (Mgr.)
 • Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovenská republika (JUDr.)
Jazyky

nemecký, anglický, slovenský

member2.name

Lucia Zahornacká

senior associate

Lucia Zahornacká pôsobí v oblasti advokácia viac ako 7 rokov. Ako advokát je expertom kancelárie sglegal pre oblasť práva ochrany osobných údajov. Lucia sa v praxi dlhodobo zameriava tiež na oblasť správneho práva, konkrétne na poskytovanie komplexných právnych služieb pre cudzincov pri vybavovaní pobytov na území Slovenskej republiky. Aktívne sa venuje problematike práva upravujúceho postavenie a fungovanie vysokých škôl. K Luciiným odborným skúsenostiam ďalej patrí problematika občianskeho práva, práv duševného vlastníctva, licenčných zmlúv a ochranných známok.

Špecializácia
 • ochrana osobných údajov
 • správne právo
 • právo vysokých škôl
 • právo duševného vlastníctva
Vzdelanie
 • Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovenská republika (Mgr.)
 • Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky

anglický, slovenský

member3.name

Michaela Mazurkovičová

senior associate

Michaela Mazurkovičová je partner kancelárie sglegal s viac než 7 ročnými skúsenosťami z právnej praxe. Odborne špecializuje najmä na oblasť verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, súťažného práva. Michaela má ako advokát súčasne široký rozhľad pokrývajúci rôzne oblasti súkromného práva, osobitne pracovného práva. Má komplexné skúsenosti so všetkými formami vymáhania pohľadávok pre klientov, ich mimosúdnym uplatňovaním, ako aj zastupovaním v súdnych, rozhodcovských, reštrukturalizačných a konkurzných konaniach. Je zapísaná v Zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR.

Špecializácia
 • verejné obstarávanie
 • súťažné právo
 • pracovné právo
 • vymáhanie pohľadávok
Vzdelanie
 • Paneurópska vysoká škola, Právnická fakulta, Bratislava, Slovenská republika (Mgr.)
 • Paneurópska vysoká škola, Právnická fakulta, Bratislava, Slovenská republika (JUDr.)
 • Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky

anglický, francúzsky, slovenský

member4.name

Eva Máťašová

senior associate

Eva Máťašová pôsobí v právnej praxi viac ako 13 rokov. Je uznávaným špecialistom kancelárie sg legal pre oblasť nehnuteľností a stavebného práva. V uvedených oblastiach poskytuje klientom podporu pri prevodoch a nadobúdaní, nehnuteľností, pri úprave vzťahov k nehnuteľnostiam, poskytuje poradenstvo od zahájenia výstavby až po spustenie prevádzok klientov. Medzi Evine bohaté skúsenosti patrí zastupovanie klientov vo všetkých typoch konaní upravených stavebným právom. Dlhodobo asistuje klientom pri vymáhaní pohľadávok v mimosúdnych a súdnych konaniach, má nemalé procesné skúsenosti so zastupovaním v súdnych konaniach.

Špecializácia
 • nehnuteľnosti
 • stavebné právo
 • vymáhanie pohľadávok
 • procesné právo
Vzdelanie
 • Paneurópska vysoká škola, Právnická fakulta, Bratislava, Slovenská republika (Mgr.)
Jazyky

anglický, nemecký, slovenský

Oblasti práva

Obchodné spoločnosti, akvizície
 • zakladanie a zmeny obchodných spoločností a organizačných zložiek
 • získanie podnikateľských oprávnení, licencií, daňová registrácia
 • poradenstvo v oblasti vnútorných vzťahov medzi spoločníkmi
 • zlúčenie a rozdelenie spoločností, zmena právnej formy
 • zrušenie, likvidácia obchodných spoločností a ich výmaz z obchodného registra
 • služby spojené s vedením sídla obchodných spoločností
Obchodné právo a zmluvy
 • poradenstvo pri všetkých zmluvných typoch, ich príprava
 • zastupovanie klientov pri rokovaniach a podpora pri uzatváraní zmlúv
 • analýza a riešenie obchodných prípadov
 • poradenstvo pri bežnej podnikateľskej činnosti vo všetkých hospodárskych odvetviach
Hospodárska súťaž
 • príprava a posudzovanie vertikálnych dohôd v sektore motorových vozidiel
 • preverenie súladu podnikateľskej činnosti s právom hospodárskej súťaže
 • zastupovanie v konaniach vo veciach zneužitia dominantného postavenia na trhu alebo dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž
 • príprava interných dokumentov pre podnikateľov s cieľom prevencie porušovania hospodárskej súťaže
 • právna ochrana proti nekalej súťaži
Verejné obstarávanie
 • poradenstvo a analýza podmienok verejného obstarávania
 • preskúmanie a príprava ponúk a súvisiacich podkladov do verejného obstarávania
 • asistencia pri rokovaniach v rámci verejného obstarávania
 • preskúmanie verejného obstarávania a opravné prostriedky
 • identifikácia koncových užívateľov výhod
Nehnuteľnosti a stavebné právo
 • uskutočňovanie právnych auditov a komplexné poradenstvo v oblasti práv k nehnuteľnostiam
 • zmluvné zabezpečenie prevodov nehnuteľností
 • príprava zmlúv vo veciach užívania nehnuteľností (nájomné vzťahy, vecné bremená)
 • komplexná príprava a realizácia stavebných projektov
 • zastupovanie klientov v územnom, stavebnom a iných konaniach predpokladaných stavebným právom
 • zastupovanie v sporoch súvisiacich s nehnuteľnosťami
Pracovné právo
 • posudzovanie, príprava, zmeny pracovných zmlúv a manažérskych zmlúv
 • posudzovanie, príprava, zmeny interných pracovnoprávnych predpisov zamestnávateľa
 • komplexné poradenstvo pri ukončovaní pracovnoprávnych vzťahov
 • zastupovanie klientov v pracovnoprávnych súdnych sporoch
 • asistencia pri vybavovaní pracovných povolení cudzincov
Sporová agenda, vymáhanie pohľadávok
 • právne analýzy v oblasti uplatňovania a vymáhania pohľadávok
 • príprava listín o právnych úkonoch a podaní týkajúcich sa pohľadávok
 • kompletná správa a vymáhanie pohľadávok, zastupovanie veriteľov v mimosúdnom a v súdnom konaní, exekučnom konaní, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
 • zastupovanie v konaniach pred všeobecnými a rozhodcovskými súdmi vo veciach občianskych, obchodných, pracovných a správnych
Duševné vlastníctvo
 • prihlasovanie ochranných známok, zastupovanie v konaní
 • vypracovanie licenčných zmlúv na využívanie patentov
 • ochrana obchodného mena a dobrej povesti klientov
 • nekalá súťaž v sektore distribúcie motorových vozidiel
 • zastupovanie klientov v sporoch týkajúcich sa porušenia práv k duševnému vlastníctvu
Ochrana osobných údajov
 • komplexná analýza potrieb klientov z hľadiska plnenia povinností na úseku ochrany osobných údajov
 • poradenstvo pri určení práv a povinností klienta pri spracúvaní osobných údajov
 • plnenie oznamovacej povinnosti, určenie a registrácia informačných systémov
 • príprava zmluvnej dokumentácie medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
 • vypracovanie bezpečnostných projektov, súhlasu dotknutej osoby, poučenia oprávnenej osoby, iné
 • stanoviská k cezhraničnému prenosu osobných údajov
 • zastupovanie pred Úradom na ochranu osobných údajov SR

Kontaktné informácie

Sme pripravení kedykoľvek Vám sprostredkovať bližšie informácie o podmienkach poskytovania právnych služieb našou advokátskou kanceláriou.

Kancelária


Copyright © 2017 sg legal